4 فروردین 1397
صفحه اصلی

نه تنها باشگاه آبجو پسران: کارکنان زن مهارت های خود را برای روز بران می کنند

این تصویر را بزرگ کنید. اندریا استنلی مالت دره در دادلی تجمع می کند مقادیر کمی از مالت به عنوان بخشی از روز بین المللی Pink Boots Collaboration Brew روز بین المللی Pink Boots یک رویداد به منظور تأکید بر نفوذ زنان در صنعت آبجو Jesse Costa WBURLast هفته زنان در سراسر ایالات متحده همکاری برای ساخت دسته از آبجو در اینجا در ماساچوست بیش از 20 کارخانه شیرینی سازی امضا شده است تا تأکید بیشتری بر تأثیرات زنان بر آنچه صنایع مذهبی را تحت سلطه قرار داده است اما بسیاری از زنان در این زمینه خاطرنشان می کنند هنوز هم چالش های مورین فابری 20 سال است که یک شیرینی حرفه ای است و به یاد می آورد که چگونه گوش