4 فروردین 1397
صفحه اصلی

براکت برای مسابقات بسکتبال NCAA مردان منتشر می شود

بزرگنمایی این تصویرVillanova جشن پس از یک بازی بسکتبال NCAA برنده پراویدنس در مسابقات مردان مردان بزرگ شرق در شنبه نهایی در نیویورک Villanova برنده شدن در اضافه کاری 76 66 Villanova همراه با ویرجینیا کانزاس و Xavier دانه های 1 وجود دارد در مردان NCAA مسابقات قهرمانی بسکتبال فرانک Franklin II APWith بسیار فانتزی براکت برای مردان NCAA مسابقات بسکتبال بر روی آنچه که به عنوان Selection انتخاب شد یکشنبه منتشر شد ویرجینیا Villanova کانزاس و Xavier دانه ها بدون 1 مسابقات آغاز می شود سه شنبه با باز کردن بازی های دور در دیتون اوهایو و سپس به پر شده